Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής Υγείας (ΕΠΕΥ)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Ιωάννα Δαμικούκα

Λευκοθέα Εβρένογλου

Όλγα Κάβουρα

Αναστασία Κικεμένη

Γιώργος Ντουνιάς

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.)

Γιώργος Ζέρβας

Το Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής Υγείας (ΕΠΕΥ), ιδρύθηκε με το ΦΕΚ Β’ 4729/19.12.2019 και αποτελείται από τη Μονάδα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (ΜΠΠ) και τη Μονάδα Φυσιοπαθολογίας της Εργασίας και Επαγγελματικών Νόσων (ΜΦΕΕΝ). Ανήκει στον Τομέα Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας.

Στους τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται η εκπαίδευση, συνδράμοντας στα προγράμματα σπουδών του Τμήματος και η βασική έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα της παρακολούθησης και της εκτίμησης διακινδύνευσης στο περιβάλλον και της αιτιολογικής συσχέτισης του περιβαλλοντικού και εργασιακού κινδύνου με την εμφανιζόμενη νόσο.

 

Η ίδρυση και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Εργαστηρίου καθορίζονται με το ΦΕΚ 4729 τΒ΄/ 19.12.2019.

Την θέση της Διευθύντριας του Εργαστηρίου Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής Υγείας, κατείχε η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, κα Όλγα Κάβουρα (ΦΕΚ 132 ΥΟΔΔ/24.02.2020). Από 9/2022, με βάση τη παράγραφο 1, του άρθρου 48 του νόμου 4957/2022, χρέη Διευθυντή ασκεί ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας κ. Γεώργιος Ντουνιάς.

 

 

Το Εργαστήριο είναι μέλος  του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών UNEP Global Mercury Partnership 

Μονάδες Εργαστηρίου

Μονάδα

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Η Μονάδα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης έχει ως σκοπό την εκπαίδευση και την έρευνα με θέμα την αξιολόγηση της κατάστασης του περιβάλλοντος, την επίδραση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και των επιπτώσεών τους τόσο στο ίδιο το περιβάλλον όσο και στην υγεία.

Μονάδα

Φυσιοπαθολογίας της Εργασίας και Επαγγελματικών Νόσων

Η Μονάδα Φυσιοπαθολογίας της Εργασίας και Επαγγελματικών Νόσων έχει ως στόχο την έρευνα για την αναγνώριση και τον προσδιορισμό των παραγόντων κινδύνου σε εργαζόμενους, την εργονομική αξιολόγηση, την εκτίμηση του ανθρώπινου παράγοντα στην πρόκληση ατυχημάτων και στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων επαγρύπνησης μέσα από την επεξεργασία δεδομένων.